Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Octopus AcademieArtikel 1.             Definities

1.1.          In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a.      Octopus Academie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Octopus Academie gevestigd aan de Wethouder Elhorststraat 126 te Enschede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 57964912;

b.      opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die, eventueel namens een school, met Octopus Academie een overeenkomst aangaat;

c.      gebruiker: de natuurlijke persoon met een eigen account voor de portal van Octopus Academie.

d.      overeenkomst: de overeenkomst tussen Octopus Academie en de opdrachtgever of gebruiker; dit kan zijn een gratis of betaald abonnement op de portal van Octopus Academie, een skype adviesgesprek of andere werkzaamheden.

e.      medewerker: de natuurlijke persoon die namens Octopus Academie de overeenkomst uitvoert;

f.       materialen: alle door Octopus Academie ontwikkelde en/of aan de opdrachtgever of gebruiker ter beschikking gestelde video’s, downloads, adviezen, concepten, offertes of (elektronische) bestanden.

 

Artikel 2.             Algemeen

2.1.          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Octopus Academie en de opdrachtgever of gebruiker waarop Octopus Academie deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of via de e-mail is afgeweken.

2.2.          De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever of gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3.          Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Octopus Academie vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.4.          Indien Octopus Academie niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Octopus Academie in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.5.          Octopus Academie heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met de opdrachtgever of gebruiker.


Artikel 3.             Aanbod en offertes

3.1.          Ieder aanbod en alle offertes van Octopus Academie zijn vrijblijvend.

3.2.          De opdrachtgever of gebruiker staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Octopus Academie opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Octopus Academie haar aanbod of offerte baseert.

3.3.          Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in offertes, publicaties, video’s, downloads, e-mailberichten of overeenkomsten van Octopus Academie binden Octopus Academie niet.

3.4.          Al datgene dat in het kader van een offerte door Octopus Academie wordt verstrekt, blijft haar onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van Octopus Academie onverwijld door de opdrachtgever of gebruiker te worden geretourneerd.

3.5.          Aan de school kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn excl. btw tenzij aangegeven.


Artikel 4.             Totstandkoming van de overeenkomst

4.1.          Een overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen van de offerte door de opdrachtgever of gebruiker en het retourneren van de offerte aan Octopus Academie dan wel nadat de opdrachtgever of gebruiker op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Octopus Academie.

4.2.          De tot stand gekomen overeenkomst kan niet geannuleerd worden, tenzij in de offerte en/of overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 5.             Uitvoering van de overeenkomst

5.1.          Iedere overeenkomst leidt voor Octopus Academie tot een inspanningsverplichting, waarbij Octopus Academie gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Octopus Academie garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt.

5.2.          Indien de medewerker wegens ziekte geen werkzaamheden voor de opdrachtgever of gebruiker kan uitvoeren, dan wordt de opdrachtgever of gebruiker daarvan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis gesteld.


Artikel 6.             Verplaatsen van een afspraak door Octopus Academie

6.1.          Octopus Academie behoudt zich het recht voor om ingeval van overmacht, zoals o.a. omschreven in artikel 13, de datum en/of aanvangstijd van een afspraak te wijzigen.

6.2.          De opdrachtgever of gebruiker wordt zo spoedig mogelijk van de wijzigingen genoemd in artikel 6.1 telefonisch of via de e-mail in kennis gesteld.

 

Artikel 7.             Uitvoeringstermijn

7.1.          In het geval dat in verband met de uitvoering van de werkzaamheden tussen Octopus Academie en de opdrachtgever of gebruiker een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever of gebruiker Octopus Academie derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Octopus Academie dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 8.             Verplichtingen van de opdrachtgever en gebruiker

8.1.          De opdrachtgever of gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en faciliteiten, waarvan Octopus Academie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan Octopus Academie worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, zaken en faciliteiten niet tijdig aan Octopus Academie zijn verstrekt of ter beschikking zijn gesteld, dan heeft Octopus Academie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever of gebruiker in rekening te brengen.

8.2.          De opdrachtgever of gebruiker dient zich te onthouden van gedragingen welke het Octopus Academie onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.

8.3.          De opdrachtgever of gebruiker is gehouden Octopus Academie onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

8.4.          Octopus Academie heeft een privacy statement en copyright statement waar opdrachtgever of gebruiker mee akkoord gaat en zich aan dient te houden. Beiden zijn op de website te vinden.

 

Artikel 9.             Portal Octopus Academie

9.1.          De portal van de Octopus Academie is gratis toegankelijk voor gebruikers die zich hebben aangemeld en gebruikersgegevens hebben ontvangen.

9.2.          Gebruikersgegevens mogen intern gedeeld worden, maar niet extern met andere scholen, bedrijven of natuurlijke personen.

9.3.          Wanneer er een betaalde omgeving komt, zal elke gebruiker de keuze kunnen maken voor de gratis of betaalde versie. Daar moet gebruiker nadrukkelijk akkoord over geven. Betaalde abonnementen gaan per BRIN-nummer, tenzij anders afgesproken met Octopus Academie.


Artikel 10.          Wijziging van de overeenkomst

10.1.          Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële of andere consequenties hebben. Octopus Academie zal de opdrachtgever of gebruiker hierover inlichten.

10.2.          Octopus Academie kan niet verplicht worden een verzoek van de opdrachtgever of gebruiker tot het wijzigen van de overeenkomst te honoreren.


Artikel 11.          Betaling

11.1.          De opdrachtgever of gebruiker dient de van Octopus Academie ontvangen facturen te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld.

11.2.          Indien de opdrachtgever of gebruiker het vooraf gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft Octopus Academie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het volledig openstaande factuurbedrag betaald is. Octopus Academie is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de opdrachtgever of gebruiker door de opschorting lijdt.

11.3.          Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de opdrachtgever of gebruiker vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever of gebruiker in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever of gebruiker. Bij de opdrachtgever of gebruiker worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 10,-.

11.4.          Door de opdrachtgever of gebruiker gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever of gebruiker dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 12.          Klachten

12.1.          Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever of gebruiker direct aan Octopus Academie kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Octopus Academie in staat is adequaat te reageren.

12.2.          Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever of gebruiker Octopus Academie de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

12.3.          Het feit dat Octopus Academie overgaat tot het onderzoeken van een klacht, impliceert niet dat Octopus Academie erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.

12.4.          Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever of gebruiker niet op.

12.5.          Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal Octopus Academie slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 van deze algemene voorwaarden.


Artikel 13.          Overmacht

13.1.          Octopus Academie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever of gebruiker indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13.2.          Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden; natuurrampen; diefstal; brand; terrorisme, rellen of oorlog; belemmeringen door derden; ziekte van de medewerker; verkeersbelemmeringen; verkeersongeval; stakingen; internetstoring; stroomstoring; storing in het e-mailverkeer; virusinfectie of computervredebreuk door derden; dataverlies als gevolg van computerstoring en overheidsmaatregelen.

13.3.          Octopus Academie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Octopus Academie haar verbintenis had moeten nakomen.

13.4.          Octopus Academie kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.5.          Voor zoveel Octopus Academie ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Octopus Academie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever of gebruiker is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.Artikel 14.          Ontbinding van de overeenkomst

14.1.          Octopus Academie is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever of gebruiker zijn verplichtingen jegens Octopus Academie niet nakomt en de opdrachtgever of gebruiker geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

14.2.          Voorts is Octopus Academie bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3.          Octopus Academie is in geval van ontbinding van de overeenkomst niet gehouden tot het vergoeden van eventuele directe- noch gevolgschade die de opdrachtgever of gebruiker heeft geleden.

14.4.          Indien de overeenkomst wordt ontbonden of Octopus Academie de uitvoering van de overeenkomst opschort, dan worden de werkzaamheden die tot aan het moment van de ontbinding of opschorting zijn uitgevoerd aan de opdrachtgever of gebruiker gefactureerd, onverminderd het recht van Octopus Academie op vergoeding van schade die zij door de ontbinding of opschorting lijdt of heeft geleden, zoals omzetverlies.


Artikel 15.           Geheimhouding

15.1.          Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2.          Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Octopus Academie gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Octopus Academie zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Octopus Academie niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever of gebruiker niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.


Artikel 16.          Aansprakelijkheid en verjaring

16.1.          Octopus Academie kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a.      een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13;

b.      enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever of gebruiker, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever of gebruiker te werk zijn gesteld.

16.2.          De opdrachtgever of gebruiker is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Octopus Academie is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever of gebruiker aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever of gebruiker gegeven instructies. De opdrachtgever of gebruiker vrijwaart Octopus Academie tegen alle aanspraken ter zake.

16.3.          De opdrachtgever of gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de opdrachtgever of gebruiker en Octopus Academie gezamenlijk doorbrengen als daarna.

16.4.          Octopus Academie is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

16.5.          Octopus Academie kan door de opdrachtgever of gebruiker niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door Octopus Academie verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever of gebruiker.

16.6.          De opdrachtgever of gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Octopus Academie, maakt.

16.7.          Octopus Academie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes en vertragingsschade.

16.8.          Indien Octopus Academie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Octopus Academie beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Octopus Academie gedane uitkering. Octopus Academie heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een maximum van € 1.250.000,- per aanspraak en maximaal € 2.500.000,- per verzekeringsjaar. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Octopus Academie beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever of gebruiker betaald heeft voor de dienstverlening, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.9.          Alle rechtsvorderingen dient de opdrachtgever of gebruiker binnen 1 jaar in te stellen als de opdrachtgever of gebruiker niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Octopus Academie. Handelt de opdrachtgever of gebruiker niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

16.10.          Indien de opdrachtgever of gebruiker in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Octopus Academie gehouden is of onrechtmatig jegens Octopus Academie handelt, dan is de opdrachtgever of gebruiker aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Octopus Academie daardoor direct of indirect ontstaan.

 

Artikel 17.          Intellectuele eigendomsrechten

17.1.          Tenzij Octopus Academie en de opdrachtgever of gebruiker schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Octopus Academie volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de materialen.

17.2.          Octopus Academie verleent aan de school het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van zijn eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat de school aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan, wanneer van toepassing.

17.3.          Zonder voorafgaande toestemming van Octopus Academie is het de opdrachtgever of gebruiker niet toegestaan de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.

17.4.          Indien de opdrachtgever of gebruiker in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Octopus Academie, dan is de opdrachtgever of gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Octopus Academie daardoor lijdt.

17.5.          De opdrachtgever of gebruiker vrijwaart Octopus Academie voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever of gebruiker verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

17.6.          Verder geldt voor de opdrachtgever of gebruiker het copyright statement.

 

Artikel 18.          Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1.          Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de opdrachtgever of gebruiker en Octopus Academie is Nederlands recht van toepassing.

18.2.          Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever of gebruiker en Octopus Academie zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Octopus Academie is gelegen.